„Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli wciąż robisz to samo”


Albert Einstein

 Psychoterapia jest formą pomocy, której działanie zmierza do odkrycia, przez osobę dotkniętą kryzysem, natury jej problemów i uzyskania zdolności do ich rozwiązania. Psychoterapia polega na cyklu spotkań, których ilość i częstotliwość zależy od zgłaszanego przez klienta problemu i obranej przez terapeutę metody pracy.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, która służy rozpoznaniu sytuacji życiowej i zdefiniowaniu problemu.

Dzięki temu możemy wybrać odpowiedni rodzaj pomocy.

 

popziom2


Na konsultację można umówić się telefonicznie (najlepiej w godzinach przedpołudniowych):

Beata Aniela Kilian

tel: 0 504 137 907

 

Informacje o warunkach korzystania z psychoterapii:


1. Zanim rozpocznie się proces psychoterapii odbywają się 3-4 konsultacje z klientem.

2. Zarówno konsultacja, jak i sesja trwają 50 minut. Koszt to 120 zł.

3. Podwyższenie opłat za sesję oznajmiane jest z 6 miesięcznym wyprzedzeniem.

4. W przypadku spóźnienia klienta - płaci on za całą sesję i sesja nie jest przedłużana.

5. Klient płaci za każdą sesję, czyli też za tą, która nie odbyła się z przyczyn klienta – czas sesji jest zarezerwowany dla konkretnej osoby w danym dniu i o danej godzinie.

6. Klient i psychoterapeuta przestrzegają wcześniej ustalonych terminów sesji chyba, że ewentualna zmiana jest dokonana we wzajemnym porozumieniu się i z wyprzedzeniem.

7. Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii.

8.  Podczas terapii klient nie korzysta równocześnie z innych form pomocy psychologicznej bez ustalenia tego z terapeutą.

9. Okres trwania terapii jest ustalony indywidualnie z klientem.

10. W przypadku, gdyby klient chciał wcześniej przerwać terapię jest odpowiedzialny za podjęcie tego tematu na sesji.

11. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.

12. Psychoterapeuci Pracowni Psychologicznej superwizują swoją pracę. Jest to forma dbania o profesjonalny poziom pomagania klientowi. Omawiając swoją pracę z superwizorem terapeuta przestrzega anonimowości klienta.

W sytuacjach innych, niż zostały przewidziane i ujęte powyżej – warunki korzystania z psychoterapii indywidualnej są omawiane wspólnie z klientem i psychoterapeutą.

13. Umowa dotycząca pracy terapeutycznej jest zawierana ustnie i w oparciu o wspólne uzgodnienia obu stron.