Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

Konsultacja psychologiczna

to 50-minutowa rozmową, która ma na celu diagnozę problemów klientki/klienta oraz poinformowanie, o dostępnych dla niej/niego rozwiązaniach tych trudności.

Jest sposobnością do przyjrzenia się swoim problemom/wyzwaniom, oraz popracowania nad znalezieniem dla nich rozwiązania.

Częstotliwość konsultacji może być różna.

Pierwsza konsultacja jest zawsze gratis.

Inwestycja: 130 – 150 zł / lub 70 CHF

Psychoterapia indywidualna

jest formą pomocy pomagającą w odkryciu, przez osobę dotkniętą kryzysem, natury jej problemów i uzyskaniu zdolności do ich rozwiązania.

Psychoterapia polega na cyklu spotkań, których ilość i częstotliwość zależy od zgłaszanego przez klienta problemu i obranej przez terapeutę metody pracy. Jedno spotkanie trwa 50 lub 80 minut.

Pierwsze spotkania (do 5) mają charakter konsultacji, które służą rozpoznaniu sytuacji życiowej i zdefiniowaniu problemów klienta, oraz umówieniu się na proces terapii.

Nie zawsze konsultacje kończą się zawarciem kontraktu na terapię.

Terapia jest zobowiązaniem się obu stron do wzajemnej współpracy przy rozwiązywaniu problemów klienta przez pewien okres czasu. Dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie, w trakcie konsultacji, czy nie ma przeszkód do podjęcia procesu terapii i wzajemnej współpracy.

Oferuję jedynie formę pracy on line dla osób spoza Szwajcarii.

Pierwsza konsultacja jest gratis i nie zobowiązuje do podjęcia terapii.

Inwestycja  za spotkanie 50 min.

130 – 150 zł / lub 70 CHF

za spotkanie 80 min.

180- 200zł / lub 100 CHF

Przygotowanie do konsultacji psychologicznej i psychoterapii

Jak się przygotować do konsultacji?

Warto zapisać sobie swoje oczekiwania co do spotkania:

 • Czego potrzebuję/chcę?
 • Jakie są moje problemy?
 • Jak do tej pory sobie z nimi radziłam/radziłem?

i przygotować sobie notes i długopis do ewentualnych notatek.

Jak się przygotować do konsultacji on-line?

Oprócz tego, co powyżej należy zadbać o:

 • komfort spotkania, czyli o to, żeby żaden z domowników nie przeszkadzał w trakcie spotkania.
 • dyskrecję, żeby można było mówić swobodnie, bez obaw przed tym, że inni mogą słyszeć.
 • dobrą jakość połączenia internetowego
 • ewentualną dodatkową możliwość połączenia (dodatkowy internet, dodatkowy sprzęt do rozmawiania w razie usterek technicznych)
 • słuchawki (czasem są jakieś utrudnienia w połączeniu)
 • dobre oświetlenie (nie siadamy tyłem do okna lub doświetlamy siebie odpowiednio)
 • stabilne ustawienie sprzętu, z którego się rozmawia (najlepiej jak to jest komputer, ponieważ nie trzeba go trzymać w ręce jak telefon i ma się lepszą widoczność ze względu na wielkość monitora)
 • naładowanie urządzenia przed konsultacją
 • ściszenie/wyłączenie telefonu, żeby nie rozpraszał w trakcie spotkania
Warunki korzystania z konsultacji / psychoterapii
 1. Zanim rozpocznie się proces psychoterapii odbywają się 1-5 konsultacji z klientem. Pierwsza jest gratis.
 2. Zarówno konsultacja, jak i sesja terapii trwają 50 minut.
 3. W przypadku spóźnienia się klienta czas konsultacji/sesji terapii nie jest przedłużany (każda następna osoba ma prawo do rozpoczęcia punktualnego swojej sesji).
 4. Klient płaci za sesję terapii/konsultację z góry, wpłacając ustaloną kwotę na podany rachunek bankowy.
 5. Umówioną konsultację można przesunąć do 24 godzin przed jej terminem.
 6. Jeżeli konsultacja lub sesja terapii nie odbędzie się z przyczyn stojących po stronie klienta, opłata za sesję nie jest zwracana, ani spotkanie nie jest przesuwane (czas sesji jest zarezerwowany dla konkretnej osoby w danym dniu i o danej godzinie)
 7. Klient i psychoterapeuta przestrzegają wcześniej ustalonych, czyli stałych terminów sesji psychoterapii, chyba, że ewentualna zmiana jest dokonana we wzajemnym porozumieniu się i z wyprzedzeniem.
 8. Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii, wynikających z urlopów terapeuty.
 9. Podczas terapii klient nie korzysta równocześnie z innych form pomocy psychologicznej bez ustalenia tego z terapeutą.
 10. Okres trwania terapii jest ustalony indywidualnie z klientem.
 11. W przypadku, gdyby klient chciał wcześniej zakończyć terapię, jest odpowiedzialny uprzednio wcześnie podjąć ten temat na sesji.
 12. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
 13. Psychoterapeuta zobowiązuje się do superwizjowania swojej pracy z klientem. W trakcie superwizji terapeuta przestrzega anonimowości klienta.
 14. W sytuacjach innych, niż zostały przewidziane i ujęte powyżej – warunki korzystania z psychoterapii indywidualnej są omawiane wspólnie przez klienta i psychoterapeutę.
 15. Podwyższenie opłat za sesję oznajmiane jest z 6 miesięcznym wyprzedzeniem.
 16. Umowa dotycząca pracy terapeutycznej jest zawierana ustnie i w oparciu o wspólne uzgodnienia obu stron.

Zapisy

Email: biuro@3wymiary.com

Telefon: +48 58 731 03 44

WhatsApp / Signal: +48 504 137 907

Jeśli przebywasz w Szwajcarii: +41 76 725 01 88